واحد اداری
 داخلی: 102-106
واتس اپ : 09330789919
ایمیل: edari@alavisabt.com
واحد مالی
 داخلی: 222
واتس اپ : 09330789919
ایمیل: mail@alavisabt.com
واحد مشاوره
 داخلی: 114-115
واتس اپ : 09026787114
ایمیل: moshavere@alavisabt.com
واحد طراحی
 داخلی: 117
واتس اپ : 09026787107
ایمیل: tarahi@alavisabt.com