ثبت تغییرات شرکت

یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. ثبت تغییرات شرکت نیز مانند ثبت خود شرکت الزامی است. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

تغییرات شرکت معمولا شامل موارد ذیل می شود :

الف

تغییر اساسنامه

ی

الحاق موضوع شرکت

ب

تمدید مدت شرکت

ل

تغییر اعضای هئیت مدیره یا سهامداران

ج

انحلال شرکت

خ

مبلغ سرمایه شرکت

ه

تغییر اسم شرکت

د

مرکز اصلی شرکت

و

تمدید اعضای هئیت مدیره و بازرس

ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.

Company changes

تکمیـل مـدارک جهـت
ثبـت تغییـرات شــرکت

۱

کپی مدارک شناسایی تمام شرکای جدید و قدیم

۲

اخذ مجوزهای لازم از اداره مربوطه در صورت نیاز

۳

کپی آگهی ثبت شرکت

۴

انجام امور مربوط به مفاصا حساب مالیاتی در صورت نیاز ( نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص)

۵

کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره

۶

تکمیل فرم تغییرات

۷

کپی اساسنامه شرکت

تذکر : برای شرکتهای سهامی خاص حتما باید تمدید هیات مدیره و بازرسهای شرکت طبق اساسنامه و قوانین انجام شده باشد.